• Slide22
 • Slide12

  Es Vedra

 • slide 17

  Amstel Live on Tour

 • Slide20

  Slam!FM on Tour

 • Slide13

  Freestyle Maniacs

 • Slide2

  Fusion of Dance indoor

 • Slide9

  Power Force drive-inn show

 • slide 15

  Harddefenition

 • Slide6

  Radio 538 on tour

 • slide 21
 • Slide3

  Sound of Energy

 • Slide1
 • Slide10

  Olsterfeest

 • Slide7

  Carnaval Sassendonk

 • Slide5

  Queendance

 • Slide 16

  Jägermeister Yellow Claw

 • Slide4

  Stratenfestival

 • Slide14

  Fusion of Dance Festival indoor

 • Laatste nieuws
 • Populair
 • Tags
Nieuw in de verhuur : Showtec Data Flash Stoboscoop

Als uitbreiding op onze Atomic stoboscopen hebben wij de

Co2 Jets in de verhuur

Maak uw evenement compleet door gebruik van Co2! &nbs

Confetti / stremaers shooters

Een echte climax toevoegen aan uw evenement, festival of

Aanvulling verhuur Foam Jets

door de toenemende vraag naar verhuur van Foam Jets hebbe

foto's Serious Request 2011 online

De eerste foto's van Fusion of Dance indoor 2011 Sound of

Sunscape Live

Vanaf maandagavond 6 februari gaat de Zwolse House DJ Cas

Foto's Fusion of Dance indoor 2011 Sound of Energy online

De eerste foto's van Fusion of Dance indoor 2011 Sound of

Afdrukken

 

ALGEMENE VOORWAARDEN POWER FORCE ZWOLLE
Postbus 95, 8000 AB Zwolle (Netherlands)
Telefoon 06 – 534 530 79

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

1. Definities en toepasselijkheid

 

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • a. Opdrachtgever: iedere derde met wie POWER FORCE ZWOLLE een boekingsovereenkomst aangaat, dan wel aan wie POWER FORCE ZWOLLE een aanbieding doet.
 • b. Overeenkomst: iedere boekingsovereenkomst die tussen POWER FORCE ZWOLLE en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. 
 • c. Boeking: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke POWER FORCE ZWOLLE op grond van een overeenkomst verricht.
 • d. Locatie: de plaats(en) waar POWER FORCE ZWOLLE de overeengekomen werkzaamheden dient te verrichten. 
 • 1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van POWER FORCE ZWOLLE en opdrachtgever ter zake.
 • 1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

 

2. Totstandkoming van Overeenkomsten

 

 • 2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven (d.m.v. een offerte) van POWER FORCE ZWOLLE zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 • 2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft POWER FORCE ZWOLLE het recht het aanbod binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • 2.3 Opdrachtgever zal na goedkeur van offerte en/of prijsopgave een schriftelijke opdrachtbevestiging, genaamd “boekingsovereenkomst” dan wel een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst ontvangen van POWER FORCE ZWOLLE per post en/of per email. Opdrachtgever dient deze opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan POWER FORCE ZWOLLE te retourneren per post of per email.

 

 

3. Levering en leveringstijden

 

 • 3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 3.2 POWER FORCE ZWOLLE is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te vorderen.
 • 3.3 Indien opdrachtgever aan POWER FORCE ZWOLLE nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van POWER FORCE ZWOLLE door opdrachtgever nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is POWER FORCE ZWOLLE gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • 3.4 POWER FORCE ZWOLLE zal iedere boeking uitvoeren en leveren naar eer en geweten en dit op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. POWER FORCE ZWOLLE is bevoegd de boeking gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden. Indien er door capaciteit tekort (medewerkers en/of middelen) een boeking door derden zal worden uitgevoerd zal dit na overleg en akkoord van betrokken opdrachtgever plaatsvinden.

 

 

4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten

 

 • 4.1 Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen welke benodigd zijn voor het leveren van een boeking. Indien POWER FORCE ZWOLLE een aanvraag verzorgt ten behoeve van opdrachtgever, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • 4.2 Opdrachtgever zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de Boeking voldoen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtenorganisatie en POWER FORCE ZWOLLE vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken. Meer informatie hierover is te vinden op www.bumastemra.nl

 

5. Locatie

 

 • 5.1 Opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat POWER FORCE ZWOLLE de locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder enige belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
 • 5.2 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient opdrachtgever op eerste verzoek van POWER FORCE ZWOLLE zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en middelen van POWER FORCE ZWOLLE en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de boeking waarbij deze voorgenoemde materialen en middelen onbeheerd achterblijven.
 • 5.3 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat POWER FORCE ZWOLLE bij het leveren van de boeking niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Opdrachtgever zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en security personeel.
 • 5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de locatie waarop/waarin POWER FORCE ZWOLLE de boeking zal leveren. 
 • 5.5 De inrichting van de locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat POWER FORCE ZWOLLE de boeking kan leveren zonder dat POWER FORCE ZWOLLE bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van POWER FORCE ZWOLLE of door POWER FORCE ZWOLLE ingeschakelde derden. De door ons benodigde stroomvoorzieningen zullen worden vermeld in onze offerte.
 • 5.6 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat POWER FORCE ZWOLLE direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 • 5.7 Alle door de opdrachtgever dan wel op verzoek van opdrachtgever door derden in de locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door POWER FORCE ZWOLLE gebruikt voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 • 5.8 Opdrachtgever zal zorgdragen voor voldoende (niet alcoholische) consumpties op de locatie voor degene die van de zijde van POWER FORCE ZWOLLE betrokken zijn bij het leveren van de boeking. 

 

 

6. Garantie en aansprakelijkheid

 

 • 6.1 De door POWER FORCE ZWOLLE gebruikte materialen en middelen verkeren in goede staat van onderhoud zodat uitval en storingen beperkt blijven. Echter onverwachte defecten (al dan niet door invloed van derden en of middelen van opdrachtgever) en uitval van deze materialen en middelen kan nimmer door POWER FORCE ZWOLLE worden uitgesloten en hieraan kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend in geval van eventuele (gevolg) schade.  
 • 6.2 Indien er, op welke wijze dan ook, schade ontstaat aan eigendommen van POWER FORCE ZWOLLE of aan materialen en of middelen welke door POWER FORCE ZWOLLE zijn ingehuurd, zal de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk zijn, tenzij dit voortkomt door bediening / gebruik door een medewerker van POWER FORCE ZWOLLE en of door een POWER FORCE ZWOLLE aangesteld persoon.
 • 6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken danwel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de boeking van POWER FORCE ZWOLLE op de Locatie. 
 • 6.4 Indien opdrachtgever, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden danwel enige overeenkomst met POWER FORCE ZWOLLE aansprakelijk is en POWER FORCE ZWOLLE wordt door een derde aangesproken, zal Opdrachtgever POWER FORCE ZWOLLE volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

 

 

7. Aanvaarding en reclame

 

 • 7.1 Goedkeuring en controle van de geleverde materialen en/of middelen geschiedt terstond na levering / aanvang. Eventuele bezwaren defecten zullen onmiddellijk aan POWER FORCE ZWOLLE worden gemeld. 
 • 7.2 POWER FORCE ZWOLLE heeft de mogelijkheid om de boekingovereenkomst te vermelden op haar site, of via een ander medium kenbaar te maken, tenzij opdrachtgever dit nadrukkelijk aangeeft niet te wensen. Boekingen welke worden geplaatst zullen door particulieren zullen uit privacy overwegingen niet  of niet volledig worden vermeld.
 • 7.3 POWER FORCE ZWOLLE behoud zich het recht om tijdens een boeking foto of filmopnames te maken en deze voor (eigen) reclame doeleinde te gebruiken, tenzij dit nadrukkelijk door opdrachtgever wordt verboden.
 • 7.4 POWER FORCE ZWOLLE behoud zich het recht om tijdens de boeking op welke wijze dan ook reclame en of promotie middelen te verstrekken aan de aanwezigen. Tevens zullen, tenzij anders overeengekomen, de medewerkers en middelen van POWER FORCE ZWOLLE voorzien zijn van bijvoorbeeld reclame op kleding en stickers op materialen.
 • 7.5 Logo’s en andere middelen welke eigendom zijn van POWER FORCE ZWOLLE mogen niet zonder schriftelijke toestemming van POWER FORCE ZWOLLE worden gebruikt voor reclame doeleinden en dergelijke.

 

 

8. Betalingen

 

 • 8.1 Indien niet anders overeengekomen dient opdrachtgever de overeengekomen prijs ten tijde van de boeking zonder korting of compensatie à contant te betalen.
 • 8.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden, dan dient opdrachtgever de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum. Eventuele deelfacturen  en vooruit betalingen zullen worden vermeld in onze boekingsovereenkomst. 
 • 8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 punten.
 • 8.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door opdrachtgever te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door POWER FORCE ZWOLLE te liquideren proceskosten.

 

 

9. Overmacht

 

 • 9.1 In geval van overmacht is POWER FORCE ZWOLLE gerechtigd hetzij de uitvoering van de boekingsovereenkomst op te schorten hetzij de boekingsovereenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.
 • 9.2 Als overmacht aan de zijde van POWER FORCE ZWOLLE wordt tevens aangemerkt: stakingen door, danwel ziekte van werknemers van POWER FORCE ZWOLLE en door hem voor de uitvoering van de boeking ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door POWER FORCE ZWOLLE of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van POWER FORCE ZWOLLE, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Boeking en alle omstandigheden waardoor POWER FORCE ZWOLLE niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.
 • 9.3 Een beroep op overmacht kan door POWER FORCE ZWOLLE ook nog worden gedaan nadat POWER FORCE ZWOLLE in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 9.4 In geval van overmacht heeft POWER FORCE ZWOLLE het recht alle door POWER FORCE ZWOLLE aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

 

 

10. Verzuim en ontbinding

 

 • 10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met POWER FORCE ZWOLLE gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is POWER FORCE ZWOLLE gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat POWER FORCE ZWOLLE tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de POWER FORCE ZWOLLE verder toekomende rechten.
 • 10.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, danwel - indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele stelling van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege ontbonden zijn, tenzij POWER FORCE ZWOLLE opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval POWER FORCE ZWOLLE zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de POWER FORCE ZWOLLE verder toekomende rechten.
 • 10.3 POWER FORCE ZWOLLE heeft het recht de boekingsovereenkomst te beëindigen indien er zijdens de opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht. De opdrachtgever zal alsdan alle door POWER FORCE ZWOLLE gemaakte en nog te maken kosten aan POWER FORCE ZWOLLE vergoeden.

 

 

 

 

©POWER FORCE ZWOLLE, V1.3 11-05-2007

Social Media

Volg ons op facebook & twitter

 

Copyright

Copyright 2014 - Power Force Zwolle

Deze website is gemaakt door: 

Salland Hosting